Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Quyết định 58333/QĐ-CT ngày 11/9/2015 về triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực

QUYẾT ĐỊNH 58333/QĐ-CT

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
Số: 58333/QĐ-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Bà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01 /2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 củaBộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cụcThuế quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng BộTài chính vềviệc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
Căn cứ Công văn số 3435/TCT-CNTT ngày 24/08/2015 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
Theo đề nghị của TrưởngPhòng Tin học và Phòng Kiểmtra thuế số 2.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực củacơ quan thuế cho 6 doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm);

Điều 2.

Cốc doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử cómã xác thực của cơ quan thuế, thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn xác thực cógiá trị theo quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởngBộ Tài chính quy định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thựccủa cơ quan thuế:

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký: Trưởng PhòngTin học; Trưởng Phòng Kiểm tra số 2; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Hai BàTrưng; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và các doanh nghiệp có tên trongdanh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
– Website Cục Thuế;
– Lưu VT, Ktra2, TH (02);
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Viên Viết Hùng