Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Quyết định 2141/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ngày 12/12/2017 về việc ban hành quy trình áp dụng quản lý rủi ro hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
____________

Số: 2141/QĐ-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
____________Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
_______________
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và các Chi cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-BTC ngày 09/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 20/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bộ tiêu chí và chỉ số phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý rủi ro thuộc Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn.
Điều 2:
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận:
– Như điều 2;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
– Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, QLRR (3b)
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Văn Nam